Är ditt vattenverk redo för klimatförändringarna?

Är ditt vattenverk redo för klimatförändringarna?

En del vattenverk har redan fått känna av effekterna av klimatförändringarna när de drabbats av extrema väderhändelser som översvämningar och torka. Trots det är det många som är helt oförberedda på hur klimatförändringarna skulle kunna påverka deras vattenresurser och vattenförvaltning. Som ledande vattenteknikleverantör kan Xylem hjälpa vattenverk att öka återhämtningsförmågan (resiliens) inom sin verksamhet.

Att rusta sig inför klimatförändringarna innebär en hel del utmaningar, vilket förmodligen är skälet till att vissa aktörer ännu inte har vidtagit särskilt många åtgärder för att öka sin resiliens. Enligt rapporten ”2017 State of the Water Industry”, som sammanställts av American Water Works Association (AWWA), är nästan hälften av alla vatten- och reningsverk inte redo för klimatförändringarna:

”45 procent av personalen rapporterade att deras anläggningar inte tar någon hänsyn alls till potentiella effekter av klimatvariabilitet i sin riskhantering eller sina planeringsprocesser, en utveckling nedåt från 51 procent sedan 2016. 41 procent svarade att deras anläggningar tar hänsyn till klimatförändringarnas effekter i planeringen medan 14 procent uppgav att de precis har börjat ta hänsyn till klimatförändringar i sina planeringsprocesser.”

Klimatförändringarna hotar våra vattenresurser

Många av klimatförändringarnas effekter kommer att ha en direkt inverkan på vattenindustrin och då framförallt vattenverken. Beroende på var i världen man befinner sig kan klimatförändringarna leda till högre temperatur och avdunstning, förändrade nederbördsmönster, extrema väderhändelser och stigande havsnivåer.

Enligt rapporten från AWWA kommer förändringarna att påverka vattenresurserna och leda till försämrad vattenkvalitet och skapa vattenreningsproblem. De kommer att orsaka torka och göra att mindre vatten återförs till grundvattnet och att saltvatten tränger in i vattenmagasin nära kusten. Ökad nederbörd kommer också att påverka vattenförvaltningen, skapa problem med dagvattenhanteringen, orsaka översvämningar i kustområden och hota infrastrukturen.

Planera för det oväntade på lokal nivå

Men att bygga upp en beredskap för klimatförändringar kan vara svårt när man inte vet exakt hur de kommer att påverka vattenverken i regionen. I en färsk rapport som sammanställts för Water Utility Climate Alliance beskrivs hur vissa vattenverk hanterar detta. Rapporten, som heter Embracing Uncertainty: A Case Study Examination of How Climate Change is Shifting Water Utility Planning, redogör för hur 13 vattenmyndigheter väljer att hantera möjliga klimatförändringscenarier:

”När vattenmyndigheterna började ta hänsyn till klimatförändringarna i sitt planeringsarbete insåg många att det var viktigt att planera för flera olika framtidsscenarier för att ha en tillräcklig beredskap de kommande decennierna. Myndigheterna har börjat använda planeringsmetoder för att identifiera åtgärder som kan möta de behov som kan uppstå vid olika möjliga framtidsscenarier (som med andra ord är tillräckligt robusta för dem).”

För att hjälpa vatten- och reningsverk att planera för klimatförändringarna, oavsett i vilken form, har den amerikanska miljöskyddsmyndighetens (EPA) tagit fram verktyget Climate Resilience Evaluation and Awareness. Syftet är att ägare till och driftansvariga för vatten-, avlopp- och dagvattenanläggningar ska få hjälp att identifiera och bedöma riskerna de kan utsättas för. EPA har också tagit fram extra resurser inom ramen för Climate Ready Water Utilities Initiative (CRWU). Det rör sig bland annat om fallstudier, workshops och data från klimatforskningen.

Fyra strategier för urban resiliens

Xylem har ett tätt samarbete med vattenverk och kommuner för att hjälpa dem att förbereda sig på och hantera klimatrelaterade vattenutmaningar. I en ny rapport beskriver Xylem resiliensbyggande strategier och delar upp dem i fyra typer av åtgärder som behöver vidtas: säkerställa vattensäkerheten, stärka samhällskritisk infrastruktur, arbeta med beredskap och återhämtning samt engagera intressenter i samhället.

Att säkerställa vattensäkerheten innebär för många städer att kunna hantera vattenvariabilitet och sjunkande tillgång på vatten. Tekniska lösningar för vattenåteranvändning kan vara helt avgörande för vattenverk som måste anpassa sig när vattenresurserna börjar tryta. Med sådan teknik kan de producera vatten av hög kvalitet till en lägre livscykelkostnad jämfört med att utveckla nya vattenförsörjningsalternativ.

I Los Angeles, till exempel, håller Xylem på att installera en lösning för återvunnet vatten som ska hjälpa till att fylla på stadens ansträngda dricksvattenmagasin. Mellan 2011 och 2015 upplevde Kalifornien en rekordlång torka som orsakade rekordlåg nederbörd och rekordhöga temperaturer. Xylems vattenåteranvändningsteknik kommer att hjälpa Los Angeles att tillgodose den ökade efterfrågan på vatten och skydda den befintliga vattenförsörjningen.

Beredskap och snabb återhämtning

När naturkatastrofer inträffar är det livsviktigt att städer har beredskap och snabbt kan återhämta sig för att begränsa efterverkningarna av en katastrof. Mellan åren 2000 och 2012 orsakade naturkatastrofer runtom i världen skador till ett värde av 1,9 biljoner dollar. Xylem har hjälpt samhällen i världen att snabbt återhämta sig efter katastrofer genom att tillhandahålla snabb avvattning, intensivt räddningsarbete och innovativa återuppbyggnadsinsatser.

2013 drabbades till exempel Buenos Aires-provinsen i Argentina av ett häftigt skyfall som orsakade omfattande översvämningar. I ett område föll det 400 mm regn på bara två timmar. Under hela krissituationen tillhandahöll Xylem service dygnet runt. Med företagets Godwin-pumpar avvattnades flera kvarter, även där det inte längre fanns någon ström att tillgå, samt ett oljeraffinaderi där läget var kritiskt.

Xylem hjälper också vatten- och reningsverk att förbereda sig på det värsta genom att ta fram beredskapsplaner. 2016 drabbades Memphis, Tennessee, USA, av ett historiskt skyfall vilket ledde till en huvudavloppsledning rasade samman. Staden aktiverade sin beredskapsplan och Xylem installerade en förbipumpning för avloppsvatten på endast sex dagar. Xylems uthyrningslösningar gör det också möjligt för vatten- och reningsverk att snabbt få tillgång till rätt utrustning och expertis. Läs mer om företagets snabba insatser i samband med översvämningarna på Balkan och i Texas.

Läs mer i Xylems senaste rapport om urban resiliens:

Building Resilience: Creating Strong and Sustainable Cities and Communities

efter Chad Henderson