Regler och villkor

Juridiska bestämmelser

Xylem och dess affärsområden och dotterföretag (gemensamt ”Xylem”) underhåller och driver denna och andra webbplatser (gemensamt ”Xylems webbplats”) endast i informationssyfte.

Registrering för webbplatser

Vissa sidor på Xylems webbplats kan vara lösenordsskyddade. I skydds- och säkerhetsintresse för affärstransaktionerna har endast registrerade användare tillgång till dessa sidor. Xylem förbehåller sig rätten att neka registrering av användare. Xylem förbehåller sig speciellt rätten att besluta att vissa webbplatser, som tidigare varit fritt tillgängliga, ska kräva registrering. Xylem har rätt att när som helst och utan skyldighet att ange orsak neka en användare rätt att få tillgång till det lösenordsskyddade området genom att blockera användaren, speciellt om användaren:

  • Använder falska uppgifter för registreringen
  • Bryter mot dessa villkor
  • Försummar ansvaret att behandla personuppgifter med försiktighet
  • Överträder eventuella tillämpliga lagar vid åtkomsten till eller användningen av Xylems webbplats
  • Inte har använt Xylems webbplats på lång tid

  •  För registrering ska användaren uppge exakt information, och där sådan information ändras över tiden uppdatera informationen (online i den utsträckning det är möjligt) utan otillbörligt fördröjning. Användaren ska säkerställa att e-postadressen, så som den är uppgiven till Xylem, alltid är aktuell och är en adress som användaren kan nås på.

  • Vid registreringen får användaren en tillgångskod bestående av ett användar-ID och ett lösenord (”Användardata”). Vid den första inloggningen ska användaren genast ändra det lösenord som mottagits från Xylem till ett lösenord som bara användaren känner till. Användardata medger att användaren kan se och ändra sina uppgifter eller, om det är aktuellt, återta sitt medgivande till att uppgifterna behandlas.

  • Användaren ska säkerställa att Användardata inte är tillgängliga för tredje part och är ansvarig för alla transaktioner eller andra aktiviteter som utförts under användarens Användardata. Vid slutet av varje onlinesession ska användaren logga ut från lösenordsskyddade sidor. Om och i den utsträckning användaren blir medveten om att tredje part missbrukar användarens Användardata, ska användaren underrätta Xylem om detta utan otillbörlig fördröjning skriftligt eller i förekommande fall via e-post. Efter mottagande av denna anmälan kommer Xylem att försöka neka tillgång till det lösenordsskyddade området under dessa Användardata. Användaren kan endast få tillgång igen genom att vända sig till Xylem eller registrera sig på nytt.

  • Användaren kan när som helst skriftligt begära att registreringen upphör, såvida inte avslutet strider mot korrekt genomförande av avtalsenliga förhållanden. I ett sådant fall kommer Xylem att radera alla Användardata och andra sparade, personligt identifierbara uppgifter om användaren så snart dessa uppgifter inte längre behövs.


Information och dokument

Genom att använda Xylems webbplats eller ladda ned dokument, material eller information (hädanefter ”Material”) därifrån godkänner du att vara bunden av de juridiska bestämmelser som presenteras här. Om du inte önskar bli bunden av dessa juridiska bestämmelser ska du omedelbart lämna, inte använda och inte ladda ned något Material från denna webbplats eller någon annan av Xylems webbplatser.

Internationella användare, val av lagstiftning och jurisdiktion

Xylems webbplats och det Material den innehåller ska anses ha skapats i staten New York i USA, och du godkänner att de lagar som styr dessa juridiska bestämmelser eller din användning av Xylems webbplats ska vara staten New Yorks lagar utan hänsyn till eventuella principer eller lagkonflikter. Du godkänner också att eventuella tvister som uppkommer under dessa juridiska bestämmelser eller från din användning av Xylems webbplats endast ska avgöras av domstolarna i staten New York, och att du inte kommer att hävda rättsskipning i någon annan domstol någonstans i världen. Xylem påstår inte att Materialet på Xylems webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför USA. Tillgång till Materialet från områden där Materialet är olagligt är förbjudet.

Tredje parts webbplatser

För att underlätta för dig kan Xylem tillhandahålla länkar till webbplatser som hanteras av andra organisationer, men Xylem ger inga garantier och uttalar sig inte om någonting som avser en länkad sida och har inte heller någon underförstådd anknytning till någon sådan sida. Om du besöker eller använder en länkad sida gör du det på egen risk.

Friskrivning

Allt material på, distribuerat genom eller tillgängligt från Xylems webbplats tillhandahålls ”som det ser ut” utan några garantier, uttryckta eller underförstådda inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Viss lagstiftning tillåter inte att underförstådda garantier utesluts, så det kan tänkas att ovanstående undantag inte gäller dig.

Xylem garanterar inte och gör inga utfästelser om riktigheten av materialet inklusive utan begränsning trovärdigheten i eventuella råd eller påståenden som visas på eller distribueras genom Xylems webbplats, och ditt förtroende för sådant material, råd, påstående eller information är helt och hållet på din egen risk.

Xylem ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador av virus som kan smitta din datorutrustning eller annan egendom till följd av att du har besökt Xylems webbplats eller laddat ned något material från den.

Begränsning av skadeansvar

Under inga omständigheter ska Xylem vara ansvarigt för direkta skador, speciella skador, indirekta skador, följdskador, straffpåföljder eller andra skador av något slag, oberoende av orsak, inklusive utan begränsning avbrott i verksamheten, förlust av vinst eller data vare sig det sker under avtal, genom försumlighet eller strikt ansvar eller på annat sätt härrör från eller på något sätt har samband med användningen av Xylems webbplats eller annat material, information eller dokument som finns på Xylems webbplats eller har nåtts via denna.

Licensbegränsning

Genom att godkänna dessa juridiska bestämmelser samtycker du till att inte länka till Xylems webbplats i något syfte utan skriftligt tillstånd från Xylem. Xylem ger dig tillstånd att se, ladda ned och kopiera Material förutsatt att (a) alla upphovsrätter och äganderättsinformation bibehålls, (b) Materialet inte visas eller distribueras offentligt eller modifieras på något sätt och att inga bilder används separat från den tillhörande texten samt (c) all användning av Materialet endast är för information och icke-kommersiellt eller personligt bruk.

Information som du lämnar

Skicka inte konfidentiell eller personlig information till Xylem via Xylems webbplats. Du samtycker till att all information du skickar inte betraktas som konfidentiell eller personlig, och du ger Xylem en obegränsad, ej återkallerlig, global, royaltyfri licens att använda, reproducera och distribuera sådan information.

Ändringar

Xylem förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa juridiska bestämmelser. Sådana ändringar eller modifieringar träder i kraft omedelbart när sådana ändrade eller modifierade juridiska bestämmelser publiceras på Xylems webbplats. När du använder Xylems webbplats efter det att modifierade eller ändrade juridiska bestämmelser har publicerats innebär det att du godkänner de modifierade eller ändrade juridiska bestämmelserna. Du bör då och då läsa de juridiska bestämmelser som finns på Xylems webbplats för att se den aktuella versionen.

Standardvillkor för försäljning