När avloppssystem behöver underhållas krävs ofta en komplex förbipumpningsplan för att leda avloppsvattnet till en annan en del av systemet. Här är fyra planeringssteg som hjälper er att välja rätt pumpar, upprätthålla driften av avloppssystemet under förbipumpningen, minska risken för störningar och minimera potentiella miljörisker.

1. Fastställ antalet pumpar som behövs för förbipumpnings- och reservsystemet.

pump-sewage-bypass.jpg

Pumparna är kritiska komponenter i en förbipumpningslösning. Normalt behövs det flera pumpar i ett förbipumpningsprojekt som arbetar sida vid sida för att uppnå den totala kapacitet som projektet kräver. Många kommuner kräver dessutom reservpumpsystem med en kapacitet för att hantera 100 % av det beräknade toppflödet.

Reservsystemen är viktiga i all förbipumpningsdrift eftersom de ger ett skydd mot oväntade höga flöden eller fel i huvudsystemet under rörrenoveringsarbetet. Kombinationen av tillförlitliga huvudpumpar och ett robust reservpumpsystem ger en trygghet eftersom det garanterar att allt fungerar även vid strömavbrott, oavsett om det är planerat eller beror på en naturkatastrof.

Den mesta förbipumpningsdrift åstadkoms med hjälp av självsugande eller dränkbara centrifugalpumpar. Med en centrifugalpump sugs vätskan in i pumphjulet längs eller nära den roterande axeln och accelereras av pumphjulet, strömmar radiellt utåt in i en diffuserare eller snäckkammare och pumpas sedan ut. När centrifugalpumpar används parallellt ökar de roterande pumphjulen trycket i vätskan och åstadkommer en större flödesnivå.

Om en serie centrifugalpumpar används arbetar pumparna sida vid sida för att uppnå större tryckhöjd. När det ska fastställas hur många pumpar som behövs är det viktigt att först fastställa det önskade flödet (toppkapaciteten) så att tillräckligt många pumpar kan installeras för att projektet ska ge bästa resultat. Centrifugalpumpar används ofta till förbipumpning eftersom de kan hantera stora mängder vätska och fasta partiklar och kan hantera luft.

2. Fastställ rörsystemets toppflöde och typen av avloppsvatten.

För att fastställa vilken förbiledningspump som är effektivast är det viktigt att ta hänsyn till det beräknade maxflödet som förbipumpningen förväntas ge under avloppsrenoveringsarbetet. Toppflödet är det högsta flödet i rörledningen under dygnet och brukar inträffa på morgonen eller sent på eftermiddagen. Beroende på vilken tid det är på året kan det faktiska toppflödet skilja sig från det specificerade toppflödet på grund av yttre faktorer, som stora folksamlingar eller överskottsvatten som infiltreras vid kraftig nederbörd.

Om det beräknade toppflödet inte är korrekt fastställt klarar inte den temporära förbipumpningen av att upprätthålla driften av avloppssystemet under projektet, vilket medför en kraftigt ökad risk för föroreningar i miljön eftersom sannolikheten för att avloppsvatten rinner ut ökar. Att fastställa rätt toppflöde är mycket viktigt, för när arbetet väl är i gång kan det vara komplicerat att flytta på vissa förbiledningar.

Därutöver är det också viktigt att förstå vilka olika typer av avloppsvatten som avloppssystemet normalt transporterar. Kommunala avloppsvatten kan innehålla fasta partiklar och andra fiberfrämmande material som kan fastna i pumphjulet och blockera hela förbipumpningssystemet. Ju mer fasta partiklar en pump måste hantera, desto kraftfullare måste den vara. Detta gör det extra viktigt att ha fastställt typen av avloppsvatten innan förbiledningspump ska väljas.

3. Kontrollera avloppsrörens djup och avloppsnivån.

depth-sewage-bypass.jpg

Avloppsrörens djup och avloppsnivån inom rörsystemet måste fastställas för att rätt pump ska kunna väljas. Att tänka noga på när det gäller självsugande pumpar vid förbipumpning är den statiska sughöjden, det vill säga det vertikala avståndet från pumphjulets öga till lägsta vätskenivån. Centrifugalkraften skapar ett vakuum av tryck som skapar flödet ur pumpen. Under ett perfekt vakuum kan en självsugande pump lyfta vatten upp till åtta meter. Påverkande faktorer som friktionsförluster och förmågan att hålla vacuum i sugledningen, begränsar sugande pumpar till att lyfta vatten omkring sju meter.

Om en avloppsledning är djupare än sju meter är elmotordrivna dränkbara pumpar bättre lämpade eftersom de inte är begränsade av en sughöjd och kan ”trycka” upp vattnet. I detta fall sänks en dränkbar pump ned i avloppsledningen och ansluts till den temporära förbiledningen. Centrifugalpumpar tappar effektiv sugkraft på det här djupet. I grundare förbipumpningstillämpningar bör därför igensättningsfria pumpar ovan jord användas. I stället för själva pumpen sänks då en sugledning ned i avloppsledningen. Pumpen blir kvar ovan jord och pumparna ansluts till den temporära förbiledningen.

Att förstå hur arbetsplatsen är uppbyggd kan hjälpa till att undvika komplikationer när en temporär förbipumpningslösning ska installeras. Om till exempel utsläppspunkten befinner sig mer än 300 meter bort från pumparna kan ytterligare pumpkapacitet krävas för att minska trycket eller friktionsförlusten. Läget kan också vara avgörande för valet mellan dieseldrivna och elektriska pumpar. Inne i tätort är ofta elektriska pumpar ett mer ekonomiskt alternativ medan dieselpumpar är idealiska i avlägsna områden där elförsörjningen inte alltid kan garanteras.

4. Minimera störningarna och ha en beredskapsplan på plats.

Med pumpar, rörledningar, anläggningsmaskiner och personal kan ett förbipumpningsprojekt orsaka stora störningar för den närmaste omgivningen. När kommunala avlopp måste omledas är det vanligtvis i centrala delar av staden eller i områden där det är mycket aktivitet. Detta kan ofta innebära tillgänglighetsproblem som försvårar en säker transport av den nödvändiga utrustningen för installationen. Andra faktorer som bullerregler, trafikomläggningar och växt- och djurlivet måste också tas hänsyn till.

Då utsläppspunkten befinner sig långt bort från pumpen kan ytterligare störningar uppstå när sugledningen ska läggas mellan pumpen och utsläppspunkten. Dessutom kan ytterligare anläggningsarbete behövas för att gräva ned sugledningen så att vägar och lokala inrättningar och funktioner kan fortsätta användas.

Det är oerhört viktigt att planeringen utförs korrekt så att förbipumpningslösningen kan installeras så snabbt och effektivt som möjligt och att allt har tagits med i beräkningen för att de allmänna störningarna ska kunna minimeras under projektet.

Även om en grundlig planering är avgörande för ett lyckat förbipumpningsprojekt bör försiktighetsåtgärder också vidtas för att någonting kan gå fel. Alla planer för förbipumpning av kommunala avlopp ska innehålla en robust beredskapsplan som kan aktiveras i en nödsituation. All förbipumpning är förknippad med risker och det finns alltid en risk att avloppsvatten läcker ut.

Med en omfattande beredskapsplan för avloppsläckage kan närmiljön skyddas mot föroreningar och kostsamma saneringsarbeten minimeras eller till och med förhindras.

Behöver ni hjälp att välja rätt pumpar?

Framgångsrika avloppsprojekt kräver fullständigt pålitlig utrustning och människor som vet hur de fungerar. Xylems experter på avvattningsteknik kan hjälpa till att ta fram och installera förbipumpningslösningar som är skräddarsydda efter era specifikationer. Läs mer om Xylems förbipumpningslösningar.