RISKBASERAD FÖRVALTNING AV TRYCKLEDNINGAR
Skydda kritiska spillvattenledningar genom att samla in användbar information för att åtgärda de vanligaste orsakerna till fel.

BEDÖMNING AV TRYCKLEDNINGSNÄTET LÖST.

Tryckledningar, även kallade stigande ledningar, utgör en liten andel av de flesta system för spillvattenuppsamling. Men fel på dessa kritiska rörledningar har stora sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Lyckligtvis kan de flesta fel på tryckledningar förebyggas. VA-bolag kan skydda sina samhällen genom att bedöma dessa rörledningar och åtgärda problemområden. 

I dag är det enklare och mer kostnadseffektivt än någonsin att inspektera tryckledningar. VA-bolag kan utnyttja avancerad teknik för att bedöma tryckledningar utan att ta dem ur drift. Genom att använda en datadriven strategi för hantering av tryckledningar kan VA-bolag minska antalet fel som orsakar stora konsekvenser, minska kapitalutgifterna och öka förtroendet för driften av sina nedgrävda rörnät.

IDENTIFIERA PROBLEMOMRÅDEN.

Tryckledningar försämras sällan på ett jämnt sätt längs hela ledningen. Endast runt 4 % av de inspekterade rören visar tecken på problem. Genom att lokalisera dessa problemområden kan VA-bolagen göra exakta reparationer. Med hjälp av detta tillvägagångssätt får VA-bolag runt om i världen längre livslängd på sina kritiska tryckledningar, för cirka 5-15 % av den totala ersättningskostnaden.

Force Main Icon 1_400x300.jpg

Force Main Icon 2_400x285.jpg

SKYDDA DITT SAMHÄLLE.

Fel på tryckledningsnätet drabbar ett samhälle hårt. De kan släppa ut en stor mängd spillvatten i miljön. Optimering av systemkontrollen minskar risken vid åldrande tryckledningsnät. Tillståndssbedömning gör det möjligt för VA-bolag att agera innan ett rör går sönder. Planerade reparationer stör betydligt mindre och är billigare än när fel uppstår.

FÅ TILLGÅNG TILL ÖVERLÄGSNA INSIKTER.

Inspektion av tryckledningsnät är det bästa sättet att förstå deras verkliga skick och identifiera hot. Med en tydlig bild av tryckledningsnätets skick och risker, får VA-bolagen större förtroende för systemets övergripande funktion. Detta leder till en större trygghet för kunderna och samhället.

Force Main Icon 3_400x300.jpg


LEDANDE INOM BEDÖMNING AV KRITISKA RÖRLEDNINGAR.

Tryckledningar är mycket svårare att bedöma än självfallsledningar. För att inspektera dessa utmanande rörledningar krävs mångsidiga verktyg och ett erfaret team. Pure Technologies, ett varumärke från Xylem, är ledande inom bedömning av tryckledningars tillstånd. Vi har bedömt mer än 1 600 km tryckledningsnät med våra innovativa inspektionsplattformar. I mer än 20 år har vi samarbetat med VA-bolag runt om i världen för att främja säker och prisvärd hantering av rörledningar. Denna erfarenhet garanterar professionell inspektionsleverans, användbar data och berättigade rekommendationer för hantering av rörledningar.

ÖVERGÅNGEN FRÅN REAKTIV TILL PROAKTIV.

Trots de stora konsekvenserna vid fel har VA-bolag traditionellt sett haft en reaktiv strategi för hantering av tryckledningsnät. I dag kan de samla in högupplöst data om sina tryckledningar utan större operativa insatser. Tillståndsbedömning ger möjlighet till proaktiv hantering av rörledningar. Detta innebär att de kan föregripa fel, planera kortsiktiga reparationer och ta ett mer strategiskt grepp om den långsiktiga kapitalplaneringen. 

VARFÖR BEDÖMA KRITISKA TRYCKLEDNINGAR?

  • Minska dyra fel som hotar folkhälsan, miljön och VA-bolagets rykte.
  • Möjliggöra proaktiva, planerade rörreparationer som minskar störningar och sparar pengar för skattebetalarna.
  • Förlänga begränsade kapitalbudgetar genom att maximera kraftledningsnätets livslängd.

 

  • Minska riskerna genom att förbättra systemkontrollen, bedöma rörens skick och prioritera reparationer.
  • Förbättra systemets prestanda och öka allmänhetens förtroende.
  • Optimera driftsutgifterna genom att övergå från reaktiv drift och underhåll till proaktiv planering.

KOMMUNEN FÅR ANVÄNDBAR DATA, UNDVIKER KOSTSAMMA FEL OCH KARTLÄGGER EN TRYCKLEDNING UTAN ATT PÅVERKA DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN.

LÄS FALLSTUDIEN FRÅN RHEDA-WIEDENBRUCK

BALANSERA RISKMINSKNING OCH KOSTNADER.

En kritisk tryckledning i Missouri gick sönder på en nationell helgdag. Rörledningen var mindre än 20 år gammal. Med hjälp av teknik för inspektion i drift, bedömde vattenbolaget denna icke-redundanta rörledning utan att ta den ur drift. Inspektionen pekade ut områden som krävde omedelbar uppmärksamhet och identifierade rörsektioner med många års återstående livslängd.

Att minska riskerna är målet för de flesta program för hantering av tryckledningar. Genom att utvärdera konsekvenserna av fel kan man avgöra vilka rörledningar som ska inspekteras och vilka tekniker som ska användas. Bedömning av tillståndet avgör sannolikheten för fel. Tillsammans skapar konsekvenserna och sannolikheten för fel en tydlig riskbild som ligger till grund för kort- och långsiktiga förvaltningsbeslut. Pure Technologies erbjuder olika bedömningsnivåer för att hjälpa VA-bolag att balansera riskminskning, rörledningarnas integritet och kostnader. Läs mer om vår skräddarsydda strategi för hantering av tryckledningar.

LADDA NER DEN TEKNISKA SPECIFIKATIONEN

FEM STEG TILL PROAKTIV HANTERING AV RÖRLEDNINGAR.

FEM STEG TILL PROAKTIV HANTERING AV RÖRLEDNINGAR.

Brister i tryckledningar beror vanligtvis på en kombination av lokala hot. Att identifiera och åtgärda dessa problemområden kan vara en kostnadseffektiv strategi för att förlänga livslängden på tryckledningar. Pure Technologies erbjuder ett antal tjänster som är inriktade på vanliga fel i tryckledningar. Vår metod kan tillämpas på en enskild rörledning eller anpassas till ett systemövergripande program. Följ de fem stegen nedan för att identifiera vilka rör och ventiler som behöver repareras eller bytas ut och vilka som kan fortsätta att fungera säkert i sitt nuvarande skick.

Risk Assessment_400x267.jpg

STEG 1

RISKBEDÖMNING

När risken ökar, ökar också värdet av en omfattande bedömning. Vi hjälper VA-bolag att granska befintlig data, genomföra en preliminär riskbedömning och identifiera informationsluckor för att fastställa det bästa tillvägagångssättet för varje tillgång.

STEG 2

IMPROVE SYSTEM CONTROL

Bedömning och rehabilitering av kritiska ventiler minskar reaktionstiden vid nödsituationer och konsekvenserna av fel. Arbetande ventiler gynnas också av rutinmässigt underhåll av rörledningar och inspektioner i drift. Lär dig hur du återfår kontrollen över dina kritiska ventiler.

Improve System Control_400x267.jpg

Gas Pocket Detection_400x267.jpg

STEG 3

UPPTÄCKT AV GASFICKOR

Invändig vätesulfidkorrosion är en av de främsta orsakerna till fel på tryckledningar och börjar när en gasficka bildas i rörledningen. Akustisk teknik i ledningen kan exakt lokalisera gasfickor utan att ta en tryckledning ur drift. 

STEG 4

INSPEKTION AV RÖRVÄGGAR

Bedöm rörväggens strukturella tillstånd. Vår elektromagnetiska inspektionsteknik i drift, lokaliserar noggrant områden med problem i tryckledningar av metall och betong utan att avbryta driften.

FM Pipe Wall Inspection_400x267.jpg

Advanced Analysis_400x267.jpg

STEG 5

AVANCERAD ANALYS

Analys omvandlar data om tryckledningsnätets tillstånd till användbara insikter. Tekniska analyser kan förutsäga hur rören försämras med tiden för att vägleda långsiktiga beslut om när ett rör ska repareras, återinspekteras eller bytas ut. 

  VERKTYGSLÅDA FÖR HANTERING AV TRYCKLEDNINGAR

FM Leak and Gas Pocket Detection_400x267.jpg

DETEKTERING AV LÄCKOR OCH GASFICKOR

Gasfickor kan orsaka nedbrytning av rörväggar i tryckledningsnät. Läckor släpper ut avloppsvatten i miljön och kan också leda till att rören går sönder. Den akustiska SmartBall®-plattformen lokaliserar läckor och gasfickor, och kartlägger rörledningar utan att avbryta driften. Det här fritt simmande verktyget utmärker sig för långväga inspektioner av tryckledningar och är lätt att installera genom befintliga rörledningar.

FM Inline Wall Assessment_400x267.jpg

BEDÖMNING AV RÖRVÄGG I DRIFTSATTA LEDNINGAR

Bedöm rörväggarnas skick med hjälp av den fritt simmande PipeDiver®-plattformen. Med hjälp av icke-förstörande elektromagnetisk teknik, identifierar och lokaliserar detta verktyg skador på rörväggar i tryckledningar av metall och betong. Den flexibla PipeDiver-plattformen är idealisk för att inspektera kritiska tryckledningar som inte kan tas ur drift. Verktyget är lätt att använda och täcker långa inspektionsavstånd.

FM Pipeline Monitoring_400x267.jpg

ÖVERVAKNING AV RÖRLEDNINGAR

Tryckövergångar ökar försämringen av rören och kan leda till fel, särskilt när en tryckledning redan är svag. Tryckövervakning ger ett betydande mervärde till tillståndsbedömningen. I PCCP-tryckledningar kan VA-bolag också kontinuerligt övervaka om det finns armeringsbrott - det främsta tecknet på försämring av detta rörmaterial. SoundPrint® AFO varnar för armeringsbrott i nästan realtid för att förhindra att rören går sönder.

Reach out to us
+

Get in touch with one of our experts

All fields required.

*  Obligatoriskt fält