Pumpsystem för avloppsvatten

Transporterar avloppsvatten till reningsverk

När vattnet har uppfyllt sina många användningsområden måste det samlas in och transporteras till avloppsreningsverket för att behandlas och återgå till miljön. Flödet av avloppsvatten ökar längs uppsamlingssystemet fram till reningsverket. När flöde med självfall inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt används pumpstationer, och pumparna regleras så att det blir ett stabilt och säkert flöde till avloppsreningsverket.

Ju närmare reningsverket man kommer, desto större blir pumpstationerna för att kunna ta hand om det högre flödet. Vid reningsverkets inloppspumpstation eller huvudstation slutar det kommunala avloppsnätet. Det råa avloppsvattnet pumpas sedan in i reningsverkets grovfilter och vidare till behandlingsprocessen.

Kombinerade pumpstationer är konstruerade för att ta hand om dagvattenflöden, stormvatten och andra ytavlopp och är vanliga i många avloppsnät. När du konstruerar en kombinerad station ska du ha hänsyn till både de normala variationerna från avloppsnätet och det maximala flödet till följd av av mycket dagvatten t ex kraftiga regn och smältvatten. Dessa två inloppsflöden kan skilja sig markant åt, och det maximala inflödet kan vara mycket större än det normala flödet.

Avloppsvatten kan vara svårt att transportera och hantera, eftersom det innehåller stora mängder organiska fasta ämnen, trasor och annat avfall som ofta utmanar avloppsvattenpumparna. Det ställs stora krav på att pumpningen är driftsäker eftersom bräddningar ger skador på omgivningen och kan medföra ersättningskrav. Det är här Flygt kan hjälpa till med moderna pumpstationskonstruktioner och beprövade igensättningsfria pumpar för besvärliga medier som klarar alla dina specifika pumpningskrav. 

Produkter Våra tjänster Varumärken Resurser
Våra tjänster
Installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp, inklusive styrsystem, kräver hög teknisk kompetens och specialistkunnande. Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och...
När resurserna är begränsade och kostnadsbegränsande åtgärder har vidtagits måste företagen hitta smarta sätt att förebygga dyra reparationer och akututryckningar. Genom att kontrollera...
All utrustning behöver underhållas eller repareras vid någon tidpunkt. Oavsett om det gäller ett oväntat haveri eller byte av slitdelar enligt ett underhållsschema så kan Xylem erbjuda alla typer av reparationer för Xylem-komponenter – från små...
Vill du slippa alla problem med att hantera larm, men ändå få all information och vara redo att agera när det uppstår problem? Oavsett om du behöver sköta enklare larm för en enstaka pumpstation eller vill ha avancerad larmhantering för en hel...
Om du vill klara en växande efterfrågan med bibehållen lönsamhet måste du förvalta dina anläggningar för vatten och avlopp på ett kostnadseffektivt sätt. Åldern och skicket för din anläggning är avgörande för dess verkningsgrad, driftsäkerhet och...
Inköp av hjälputrustning för korttidsprodukt kan belasta budgeten genom att binda kritiskt kapital. Om du till investeringskostnaden också lägger kostnader för underhåll, service, reservdelar, reservdelslager och administration kan det spränga...
Om du ska kunna uppfylla alla krav och behålla lönsamheten måste du hantera dina anläggningar för vatten och avloppsvatten på ett kostnadseffektivt sätt. Utrustningens ålder kan påverka...
Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

Resurser

Resurser