Hantering av dagvatten

Hantering av dagvatten

När vattnet har uppfyllt sina många användningsområden måste det samlas in, transporteras, behandlas och återgå till miljön. Dagvatten kan vara svårt att transportera och hantera, eftersom det innehåller stora mängder organiska fasta ämnen, pappershanddukar och annat trådigt material som ofta sätter igen pumpsystemen.

Xylem erbjuder en rad pumplösningar som flyttar avloppsvatten genom insamlingsnätet och vidare till ett reningsverk för avloppsvatten. Dessutom transporterar och hanterar vi kommunalt, kommersiellt och industriellt dagvatten via insamlingssystem.

TILLFÄLLIG LAGRING AV DAGVATTEN VID STORA VATTENMÄNGDER

Under perioder med stora regnmängder kan avloppssystemen och reningsverken ibland inte ta hand om de stora volymer avloppsvatten de tar emot. Å andra sidan har de överkapacitet när vädret är torrt. Installation av utjämningsbassänger i ett avloppsuppsamlingssystem jämnar ut flödet i systemet över tiden. Utjämningsbassängerna gör det möjligt att undvika eller minimera problem som översvämning eller bristande rening genom att avloppsvattnet magasineras tills det finns kapacitet att ta hand om det. Behandlingsprocesserna blir effektivare och lättare att styra när flödet varierar mindre.

Du kan komplettera med utjämningsbassänger, antingen i form av flera små, geografiskt utspridda bassänger eller färre och större bassänger som normalt ligger nära reningsverket. Vilket du väljer beror på var i avloppssystemet flaskhalsarna är och var dessa bassänger kan anläggas.

Produkter Varumärken
Varumärken
Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och