Lösningen på Mellanösterns vatten-utmaningar

Lösningen på Mellanösterns vatten-utmaningar

Mellanöstern och Nordafrika är den del av världen där det råder störst brist på vatten. Befolkningen förväntas öka dramatiskt de närmaste åren, vilket kommer att göra det ännu svårare att förse alla människor som bor här med vatten. Smart vattenhushållning och ny teknik kommer att ha en avgörande betydelse för att tillgodose regionens behov.

Brist på vatten är ingenting nytt för en arid region som Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Sju procent av världens befolkning bor i MENA-länderna. Samtidigt förfogar de bara över mindre än 1,5 procent av världens förnybara färskvattenresurser. I takt med att regionens befolkning ökat under åren har också bristen på tillgängligt färskvatten blivit en enorm utmaning.

Vattenstress och vattenbrist

I MENA-regionen uppgår det årliga tillgängliga förnybara vattnet till runt 1 200 kubikmeter per person, enligt Världsbanken. För att förstå vad detta innebär definierar hydrologer en årlig vattentillgång per person under 1 700 kubikmeter som vattenstress och under 1 000 kubikmeter som vattenbrist. När tillgången på vatten ligger på eller under vattenstressnivån kan den kraftigt begränsa den socioekonomiska utvecklingen.

För vissa MENA-länder är den årliga vattentillgången mycket lägre än genomsnittet. Det finns bara 794 kubikmeter per person i Egypten, 462 i Tunisien, 161 i Jordanien, 33 i Qatar och 7,3 i Kuwait. Därtill förväntas MENA:s befolkning att växa från dagens cirka 380 miljoner till omkring 540 miljoner år 2025. Tillgången på vatten per person år 2050 förväntas vara hälften av vad den är i dag.

Med tanke på hur allvarligt problemet är söker regeringar, organisationer och företag i regionen efter såväl omedelbara som långsiktiga lösningar.

Grundvattenförråden sinar

Vissa länder i MENA-regionen, till exempel Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, har mycket liten tillgång till förnybart färskvatten. De förlitar sig primärt på grundvatten och avsaltning. Andra länder, till exempel Egypten, Irak och Jordanien, får mycket av sitt vatten från floder som de delar med sina grannländer.

Bristen på färskvatten i regionen har förvärrats på grund av långa torrperioder och lett till ett ohållbart utnyttjande av grundvattnet i flera länder. Enligt en rapport från FN-programmet WWAP (World Water Assessment Programme) överskrider Egyptens årliga grundvattenuttag de förnybara resurserna med 350 procent, Libyen överskrider dem med 800 procent och Saudiarabien med 954 procent.

Mycket av vattnet som tas ut i MENA-länderna används i jordbruket. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) står jordbruket för mer än 80 procent av det totala vattenuttaget i Egypten, Libyen, Marocko, Oman, Saudiarabien, Syrien och Förenade Arabemiraten och 90 procent eller mer i Iran, Jemen och Sudan. Det globala genomsnittet är 70 procent.

Trots bristen på vatten i regionen tillåter många länder kraftiga vattensubventioner. Den faktiska kostnaden, och riskerna som bristen medför, är det alltså ingen som vet. I Gulfstaterna, exempelvis, hör hushållens vattenförbrukning per capita till den högsta i världen. Om sättet att förvalta vattnet ska kunna förändras måste också den allmänna uppfattningen av vattnets värde göra det.

Investering i infrastruktur

För att hjälpa till att lösa regionens vattenutmaningar har stora satsningar gjorts på infrastrukturen. Vattenförsörjningen och tillgången till rent vatten och bättre sanitära lösningar ha ökat kraftigt.

Många länder har investerat i avsaltningsanläggningar för att möta det växande behovet av vatten. Saudiarabien har till exempel världens största avsaltningskapacitet. Men avsaltningsanläggningar är tyvärr dyra och mycket energikrävande. Många i MENA-regionen har ändå insett att produktionen av livsmedel, energi och vatten har ett tätt samband och trenden just nu är att hitta energieffektiva lösningar.

Vissa MENA-länder använder det avsaltade vattnet för jordbruksändamål, vilket också kräver mycket energi och kostnader. Samtidigt som jordbruket och livsmedelssäkerheten har blivit bättre har inte en politik drivits som uppmuntrar till en effektiv vattenanvändning. Enligt en vattenrapport från Världsbanken kommer växande befolkning i MENA-regionen och klimatförändringar oundvikligt att leda till att jordbruket får mindre vatten att förfoga över.

Rapporten målar upp två scenarier: Antingen kommer jordbrukarna att tvingas till anpassning när deras akviferer har sinat eller ytvattnet inte längre går att lita på, eller så kan övergången styras och i viss mån mildras med politiska medel som avser att höja vattenproduktiviteten och öka investeringarna i moderniserade bevattningssystem och icke-konventionella vattenresurser.

En möjlighet för MENA-länderna att försöka optimera sin vattenanvändning är att använda behandlat avloppsvatten inom jordbruket och industrin.

– Att återanvända vatten är inte längre en lyx utan en nödvändighet, framförallt i de områden som är ökända för sin brist på vatten. Jag tror inte att vi har råd att använda en enda droppe vatten utan att ta vara på den maximalt, sade dr Basel Al Yousfi, chef för Världshälsoorganisationens regionala center för miljöhälsoåtgärder, på en konferens i Dubai nyligen.

Bättre lösningar utvecklas

2004 hjälpte Xylem till att konstruera en avsaltningsanläggning i Dubai, en av världens tio största avsaltningsanläggningar för havsvatten som bygger på omvänd osmos. För att kompensera avsaltningsanläggningarnas höga energianvändning installerades Xylems innovativa lösning med energiåtervinningsturbiner, som alstrar sin egen energi. Jämfört med äldre avsaltningsanläggningar minskar den här lösningen behovet av extern energi med 45 procent.

För att förbättra sitt stöd till sina kunder har Xylem de senaste åren utökat sin verksamhet i Mellanöstern och Nordafrika. Detta har lett till ett närmare samarbete mellan företaget och kunderna för att ta fram lösningar för regionens specifika utmaningar.

– Xylem arbetar med hela vattenkedjan, från uttag och transport av vatten till behandling och analys av vatten. Vi har redan kontor i Dubai, Beirut och Turkiet men planerar att expandera i regionen under den närmaste tiden, säger Vincent Chirouze, Xylems regionchef för MEA.

 

efter Simon