Frågor och svar om polyaromatiska kolväten

Frågor och svar om polyaromatiska kolväten

En ny bok i en serie om utvecklingen inom avloppsvattenrening reder ut begreppen kring polyaromatiska kolväten, som är skadliga föroreningar som uppstår när vi förbränner fossila bränslen. Nya studier pekar på ett samband mellan polyaromatiska kolväten och cellmutationer och cancer. Impeller talade nyligen med bokseriens redaktör, Amy Forsgren, som även är teknisk skribent på Xylem.

Vad är polyaromatiska kolväten?

Polyaromatiska kolväten – eller PAH som de också kallas, en förkortning för engelskans ”Polycyclic Aromatic Hydrocarbons” – är organiska föreningar uppbyggda av flera ringar som bildas när vi förbränner fossila bränslen. De kan komma från värmekraftverk, kolkraftverk, bilavgaser och till och med vulkaner. De är ett problem för miljön eftersom de kan orsaka mutationer hos djur. I Kanada rapporterades mutationer hos fåglar till följd av PAH för första gången 2014. Tyvärr är det nog inte den sista rapporten av det slaget vi får se.

Varför är polyaromatiska kolväten ett problem för avloppsreningsverken?

Polyaromatiska kolväten fångas upp av regnet och hamnar i dagvattnet, som sedan rinner ned i avloppssystemen och vidare till reningsverken. Avloppsverken i sig alstrar bara polyaromatiska kolväten när de bränner slam.

Vad reningsverken får lov att släppa ut i miljön är ofta strikt reglerat, till exempel hur mycket polyaromatiska kolväten som får släppas ut i naturliga vatten. Så även om anläggningarna inte själva alstrar polyaromatiska kolväten ligger det i deras intresse att kunna spåra dem. Detta innebär bland annat att mäta PAH-värdet i inflödet, spåra nedbrytningen genom behandlingsprocessen och se till att halten i det vatten som släpps ut uppfyller kraven.

Hur har vår förståelse av polyaromatiska kolväten förändrats?

Tidigare har polyaromatiska kolväten inte reglerats över huvud taget. Det är ett miljöproblem som man har insett vidden av först under de senaste tio åren. Men i dag vet man om att vattendrag kan vara extremt PAH-förorenade. Framförallt är det ett stort problem i hamnar där dagvatten rinner ut. När en kanadensisk forskargrupp fastslog ett samband mellan mutationer hos fåglar och mängden polyaromatiska kolväten i hamnen i Hamilton kom det som en chock för hela miljösektorn.

Vilka områden tas upp i den nya boken?

Boken innehåller kapitel som är skrivna av forskargrupper från hela världen, till exempel Polen, Italien, USA, Tunisien, Kanada, Grekland och Sverige. Ett par kapitel behandlar de polyaromatiska kolvätenas hela cykel, hur de kommer ut i atmosfären och hamnar i vattnet och hur de påverkar fisk- och fågelbestånden. Några kapitel rapporterar om pilottester på avloppsreningsanläggningar där man har försökt optimera metoderna för att rena vattnet från polyaromatiska kolväten. Andra kapitel går närmare in på vilka avloppsvattenssekvenser som är de mest effektiva.

Varför är boken viktig?

Den är viktig eftersom miljölagstiftningen skärps hela tiden och allting vi släpper ut i miljön kontrolleras allt noggrannare. Den som driver ett reningsverk måste hålla sig uppdaterad i alla miljöfrågor.

Boken är också viktig eftersom detta är ett stort problem i utvecklingsländer. I rikare länder finns redan avancerade kommunala avloppsreningsverk som har biologisk behandling. Bakterierna i den biologiska behandlingsprocessen älskar att äta polyaromatiska kolväten, så på större reningsverk tar man väl hand om det här problemet. Men när avloppsvattnet inte behandlas biologiskt uppstår problem.

På mindre anläggningar i ett utvecklingsland kan det biologiska steget vara för dyrt att underhålla så slammet från reningsverken sprids ut på åkrarna i stället. Normalt skulle detta bara vara bra, men inte om det innehåller polyaromatiska kolväten som förorenar jorden. Så vi behöver göra en stor insats för att hitta billigare metoder för mindre reningsverk.

Vem vänder sig den nya boken till?

Den vänder sig till ingenjörer eller ägare till kommunala avloppsreningsverk. Det är personer som berörs av nya lagar som reglerar polyaromatiska kolväten och som behöver bakgrundsinformation om vad det är för något och hur man kan lösa problemet. Boken kan också vara intressant för lagstiftare som ska ta ställning till miljölagstiftning om polyaromatiska kolväten.

Varför intresserar det här ämnet dig?

Jag är intresserad av miljöfrågor och det här är mitt sätt att göra en insats. Jag arbetar som projektsamordnare och teknisk skribent på Xylem och jag redigerar den här bokserien på min lediga tid. Om det är några som läser den här artikeln och har förslag på böcker de skulle vilja se i den här serien får de gärna höra av sig till mig.

——————-

Läs mer om den nya boken här (på engelska):
Wastewater Treatment: Occurrence and Fate of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
https://www.crcpress.com/Wastewater-Treatment-Occurrence-and-Fate-of-Polycyclic-Aromatic-Hydrocarbons/Forsgren/9781482243178

Tidigare böcker i serien finns här:
https://www.crcpress.com/Advances-in-Water-and-Wastewater-Transport-and-Treatment/book-series/CRCADVINWAT

 

efter Simon