Förlustvatten är allt vatten som ett vattenverk producerar men inte får betalt för. I USA utgörs omkring 24 procent av allt vatten som produceras av förlustvatten. Vi har talat med Sensus- och Visenti-experter på Xylem för att ta reda på hur dessa företag kan minska förlustvattnet, spara pengar och förlänga livslängden på sina tillgångar.

Förlustvatten kan delas in i flera kategorier. När vattenverk tittar på det vatten som de producerar och hur det används behöver de jämföra behörig och obehörig användning, debiterad och odebiterad förbrukning samt skenbara och faktiska förluster.

– En vanlig missuppfattning är att allt förlustvatten beror på läckor, säger Travis Smith, chef för Smart Water Strategies på Sensus. En ansenlig del av det är faktiskt inom kategorin skenbara förluster. Skenbara förluster är sådant som beror på antingen felaktiga mätningar, debiteringsfel eller obehörig användning. Verkliga förluster är läckorna.

Dessa förluster har stor betydelse för vattenverken eftersom en stor del av en kommuns intäkter brukar komma från vattenrelaterade tjänster.

– Näst efter skatterna brukar den största inkomstkällan för en kommun vara pengar som på något sätt rör de kommunala vatten- och avloppstjänsterna, säger Smith. Intäkterna från vattnet finansierar alltså även många andra tjänster som en kommun erbjuder, eller kompletterar dem i något hänseende. Om kommunerna vidtog vissa åtgärder för att minska förlustvattnet skulle de kunna öka sina intäkter med 5 till 15 procent. Och kostnader skulle kunna minska med 5 till 15 procent. Det skulle få en enorm betydelse.

En steg-för-steg-plan för att minska förlustvatten

Sensus är ledande i världen inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalyslösningar för vatten-, gas- och elverk. Sensus hjälper vattenverk att hitta sätt som snabbt och effektivt minskar förlustvattnet och har tagit fram ett antal åtgärder som går från enklare till mer komplexa lösningar.

– Vi rekommenderar en sekventiell modell för att minska förlustvattnet. Om åtgärderna genomförs i rätt ordning ska de nämligen hela tiden kunna finansiera nästföljande steg, säger Dan Pinney, chef för Global Water Marketing på Sensus. I de första två stegen föreslår vi att man fokuserar på att förbättra noggrannheten i debitering och mätning och börjar med kommersiella och industriella kunder. Att börja med dessa kunder kan ge ett mycket snabbt och effektfullt resultat beroende på hur gamla deras mätare är.

De kommersiella och industriella kunderna utgör ungefär 5 till 15 procent av ett vattenverks kunder, men de genererar 35 till 60 procent av de totala intäkterna. Eftersom antalet mätare är så litet men intäkterna är så stora kan den här åtgärden ge mycket bra avkastning på investeringen om mätarna testas eller underhålls var sjätte månad eller en gång om året.

Hård- och mjukvarulösningar för varje steg

 – Vår förlustvattenstrategi börjar med enklare åtgärder som förbättrar noggrannheten bland kommersiella och industriella kunder. Felen i debiteringssystemen minskar och noggrannheten bland privatkunder förbättras, säger Smith. Vattenverken kan börja med att titta på obehörig användning, vattenmassbalans, akustiska lösningar och avancerad läckdetektering. Dessa åtgärder kan förändra den ekonomiska bilden avsevärt.

Sensus har lösningar för att minska förlustvatten i varje steg, bland annat vattenmätare med överlägsen noggrannhet, sensorer som upptäcker och lokaliserar läckor och kommunikationsnätet FlexNet® som överför och tar emot kunddata på ett säkert sätt. Sensus kan också hjälpa vattenverk att lösa annan typ av förlustvatten, det vill säga vatten som har debiterats men inte betalats.

– Vattenverken har en betydande mängd avskrivningar för osäkra fordringar eller inkasso och lägger ned mycket tid på att försöka administrera det, säger Pinney. Sensus hjälper till att lösa detta med vattenmätaren ally®. Med den kan flöden fjärregleras och hjälpa till att minimera de förlorade intäkterna.

Visentis lösningar för smart vattenanalys

Förutom debiterings- och mätningsnoggrannhet har både Sensus och Visenti ett antal lösningar som hjälper till att upptäcka och förebygga läckor. Om läckor inte åtgärdas förvärras de med tiden och vattenverken tvingas producera ännu mer vatten utan att få extra inkomster för det.

Visenti, som förvärvades av Xylem 2016, erbjuder mjuk- och hårdvarulösningar för smart vattenanalys och detektering och förebyggande av läckor. Företaget startade i Singapore, som i dag har världens största smarta vattennät. Singapores vattenmyndighet, PUB, använder hundratals Visenti-sensorer i sitt nät.

– Singapore har varit mycket framåttänkande när det gäller vattenförsörjningen, säger Michael Allen, som var med och grundade Visenti och ansvarar för Embedded Systems. De vet att det kommer att bli svårare att tillgodose vattenbehoven i framtiden på grund av den växande befolkningen, åldrande rörledningar och begränsade resurser. De vill använda smarta tekniska lösningar och möjligheter för att förbättra sitt nät och sättet de förvaltar det på. De använder Visentis alla lösningar.

Lösningar för mer komplicerade orsaker till förlustvatten

Visentis lösningar består av tre huvudprodukter: View, LeakView och SurgeView. View är Visentis huvudplattform för analys som gör det möjligt att samla in och analysera samtliga data på ett och samma ställe.

– Vattenverken har mycket sensordata för verksamhetsfunktioner, kapitalförvaltning, läckdetektering och planering framåt, säger Allen. Det är vanligt att de här verksamhetsfunktionerna är mycket isolerade. Vår produkt View gör det möjligt att sammanföra samtliga dataflöden tillsammans med befintliga analyser och hydrauliska modeller för att få bättre inblick i vad som händer i nätet.

Allen säger att dessa insikter om nätet blir allt viktigare då verksamheten håller på att vittra sönder på grund av förlustvatten.

– Om ett vattenverk lider av en stor mängd förlustvatten, låt säga 50 procent, finns det vissa grundläggande åtgärder som snabbt går att sätta in, säger Allen. Stämmer avläsningarna av sensorer och mätare? Finns det läckor som man har missat? Mycket kan vinnas inom dessa områden bara genom att tillämpa bästa praxis. Men när man börjar närma sig mindre än 10 procent förlustvatten blir det svårare att göra dessa vinster. Det är här som smart analys kommer in i bilden. Den hjälper till att hitta mindre förbättringar.

Genom att bland annat använda Visentis lösningar har Singapore kunnat reducera sitt förlustvatten så att det bara utgör fem procent av allt vatten som produceras.

Spårar förlustvatten och förlänger tillgångarnas livslängd

LeakView och SurgeView från Visenti består av hårdvara som kan läggas till i View-systemet. LeakView används för att både spåra förlustvatten och upptäcka och lokalisera fel i rörledningar i realtid. I produkten ingår installation av flödesmätare, trycktransientenheter och hydrofonenheter.

– LeakView varnar vattenverket så tidigt som möjligt om ett rör sprungit läck så att man snabbt kan vara på plats och undvika katastrofala scener som skapar stora nyhetsrubriker, som till exempel en stor sprutande fontän rätt upp ur marken, säger Allen. Vi jobbar även med att minska antalet falska larm så att man slipper slösa resurserna på att undersöka läckor som inte finns. I Singapore har vårt arbete med att minska falska larm inneburit att man har gått från två larm i timmen till två larm om dagen.

Visenti, som även har många installationer i Australien och Mellanöstern, samarbetar med vattenverk för att förlänga livslängden på deras tillgångar. Visentis produkt SurgeView kombinerar högtrycksavkänning med analys så att belastningen på rören kan reduceras. SurgeView övervakar kritiska vattenhuvudledningar för att förutse var och när eventuellt problem kan uppstå den närmaste framtiden. Vattenverk får på så sätt ett bättre underlag för att kunna fatta beslut om hur nätet ska användas, underhållas och uppgraderas.

Sensus och Visenti ger kombinerade fördelar

Enligt Allen kan Sensus och Visenti erbjuda vattenverk ett heltäckande vattenförvaltningssystem som hjälper dem att minska förlustvattnet och säkerställa en smartare vattenhushållning.

– Sensus har ett imponerande utbud av avancerade mätsystem och ett nätverk för överföring av data. Om man har de bästa sensorerna på plats, det bästa sättet att överföra data från dem till ett centralt ställe samt de bästa metoderna för att analysera dessa data så ger det väldigt många fördelar.