Pumpning av avloppsvatten

 Transporterar avloppsvatten till reningsverk

När vattnet har uppfyllt sina många användningsområden måste det samlas in och transporteras till avloppsreningsverket för att behandlas och återgå till miljön. Flödet av avloppsvatten ökar längs uppsamlingssystemet fram till reningsverket. När flöde med självfall inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt används pumpstationer, och pumparna regleras så att det blir ett stabilt och säkert flöde till avloppsreningsverket.

Ju närmare reningsverket man kommer, desto större blir pumpstationerna för att kunna ta hand om det högre flödet. Vid reningsverkets inloppspumpstation eller huvudstation slutar det kommunala avloppsnätet. Det råa avloppsvattnet pumpas sedan in i reningsverkets grovfilter och vidare till behandlingsprocessen.

Kombinerade pumpstationer är konstruerade för att ta hand om dagvattenflöden, stormvatten och andra ytavlopp och är vanliga i många avloppsnät. När du konstruerar en kombinerad station ska du ha hänsyn till både de normala variationerna från avloppsnätet och det maximala flödet till följd av stormhändelser. Dessa två inloppsflöden kan skilja sig markant åt, och det maximala inflödet kan vara mycket större än det normala flödet.

Avloppsvatten kan vara svårt att transportera och hantera, eftersom det innehåller stora mängder organiska fasta ämnen, trasor och annat avfall som ofta utmanar avloppsvattenpumparna. Det ställs stora krav på att pumpningen är driftsäker eftersom spill och överflöden ger skador på omgivningen och kan medföra ersättningskrav. Det är här Flygt kan hjälpa till med moderna pumpstationskonstruktioner och beprövade igensättningsfria pumpar för besvärliga medier som klarar alla dina specifika pumpningskrav. 

Produkter