Pumptester

Våra pumpar genomgår en rad tester för kvalitetssäkring under tillverkningsprocessen. Godkännandetester för pumparna utförs på färdiga produkter för att kontrollera inledande prestanda, undersöka reproducerbarheten hos produktionsenheterna, fastställa prestanda för specialmaterial o.s.v. Ett typiskt prestandatest består av mätningar av flödet och trycket samt motorns märkeffekt. Våra dränkbara pumpar testas som en komplett enhet innan de levereras till slutanvändaren eller ett lager. Anpassade Flygt-pumpar går att testa med en kalibrerad testmotor eller en jobbmotor som uppfyller dina behov. Ytterligare mått som vibrationer och oljud kan tas med i enlighet med specifikationerna.

Kundgodkännandetester av prestanda, som kan bevittnas eller certifieras, används för att visa att specifikationerna i kontraktet är uppfyllda samt för att säkerställa att elmotorer och andra hjälpsystem fungerar som de ska och går att montera på rätt sätt innan produkten lämnar fabriken.

Obevittnade tester

Obevittnade tester genomförs utan att en representant från köparen finns närvarande. Normalt sett certifierar en ingenjör vid fabriken alla data och kurvor. Obevittnade tester har fördelen av att de minskar kostnaderna och snabbar på pumpleveransen till pumpanvändaren. I många fall när köparen är bekant med pumpens prestanda (till exempel genom en tidigare beställning av en identisk pumpmodell) är obevittnade tester att föredra.

Bevittnade tester

Att ett pumptest bevittnas av en representant från pumpköparen kan fylla många funktioner. Ett test går att bevittna på flera sätt. I ett typiskt bevittnat test är en representant från köparen fysiskt närvarande vid testet. Representanten undertecknar testinformationen för att intyga att testet är godkänt. Slutgodkännande av pumpen kan ofta genomföras av representanten på plats. Fördelen med bevittnade tester beror till stor del på hur effektiv och kunnig representanten är. En representant kan inte bara se till att testet genomförs på rätt sätt, utan också observera hur pumpen fungerar under testet innan den levereras till arbetsplatsen. En nackdel med bevittnade tester kan vara att de har negativ inverkan på fabrikens testschema och testkostnaderna. Med dagens just-in-time-tillverkningsmetoder kan bevittnade tester bli kostsamma om arrangemangen kring representanten orsakar oväntade förseningar.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.