Warunki

Warunki prawne

Firma Xylem oraz jej oddziały operacyjne i podmioty zależne (łącznie zwane „Xylem”) utrzymują tę i inne strony internetowe (łącznie zwane „Stronami Xylem”) oraz zarządzają nimi wyłącznie dla celów informacyjnych.

Rejestracja

Niektóre strony znajdujące się na stronie Xylem mogą być zabezpieczone hasłem. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji biznesowych, dostęp do tych stron mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Firma Xylem zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania danego użytkownika. Firma Xylem w szczególności zastrzega sobie prawo do objęcia dostępu do pewnych stron, które wcześniej były ogólnodostępne, wymogiem dokonania rejestracji. Firma Xylem jest uprawniona, w dowolnym momencie i bez konieczności podawania przyczyny, do odmówienia danemu użytkownikowi prawa do uzyskania dostępu do obszaru zabezpieczonego hasłem poprzez zablokowanie użytkownika, w szczególności, jeżeli użytkownik:

  • Używa nieprawdziwych danych do celów rejestracji
  • Narusza te warunki
  • Zaniedbuje obowiązek zachowania ostrożności w odniesieniu do danych użytkownika
  • Narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa podczas uzyskiwania dostępu do Strony Xylem lub podczas korzystania z niej
  • Nie używał witryny Xylem przez długi czas

  •  Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe informacje i, jeżeli z czasem ulegną zmianie, niezwłocznie uaktualnić takie informacje (o ile to możliwe: online). Użytkownik zobowiązany jest przekazać firmie Xylem poprawny adres e-mail celem skontaktowania się z tym użytkownikiem.

  • Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma kod dostępu składający się z identyfikatora użytkownika i hasła („Dane użytkownik”). Natychmiast po uzyskaniu dostępu po raz pierwszy użytkownik zobowiązany jest zmienić hasło otrzymane od firmy Xylem na hasło, które będzie znane tylko użytkownikowi. Dane użytkownika umożliwiają użytkownikowi przeglądanie i modyfikowanie danych lub, jeżeli ma to zastosowanie, odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

  • Użytkownik zobowiązany jest dopilnować, aby żadna osoba trzecia nie miała dostępu do Danych użytkownika, a także ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje oraz inne czynności wykonywane zgodnie z Danymi użytkownika. Po zakończeniu sesji online użytkownik jest zobowiązany wylogować się ze stron z zabezpieczonym dostępem. Jeżeli oraz w stopniu, w jakim użytkownik jest świadomy tego, że osoby trzecie w nieprawidłowy sposób wykorzystują jego Dane użytkownika, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Xylem o tym fakcie na piśmie lub, zależnie od okoliczności, drogą e-mailową. Po otrzymaniu powiadomienia firma Xylem postara się odebrać dostęp do obszaru zabezpieczonego hasłem przy użyciu tych Danych użytkownika. Użytkownik będzie mógł ponownie uzyskać dostęp do tego obszaru po złożeniu wniosku lub po ponownym zarejestrowaniu się.

  • Użytkownik może w dowolnym momencie wystosować pisemną prośbę o wypowiedzenie rejestracji, pod warunkiem, że usunięcie konta nie będzie stanowić naruszenia prawidłowego wykonania stosunku umownego. W takim przypadku, firma Xylem usunie wszystkie dane użytkownika oraz inne przechowywane dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika, jak tylko nie będą już potrzebne.


Informacje i dokumenty

Korzystanie ze Stron Xylem oraz pobieranie z nich dokumentów, materiałów i informacji (zwanych dalej „Materiałami") oznacza zgodę na Warunki prawne, które zostały określone w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki prawne, natychmiast opuść stronę, nie używaj jej i nie pobieraj z niej żadnych Materiałów; to samo dotyczy pozostałych Stron Xylem.

Użytkownicy międzynarodowi, wybór prawa i jurysdykcji

Uznaje się, że Strony Xylem oraz Materiały, które się na nich znajdują zostały udostępnione w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, a użytkownik zgadza się, aby prawem, któremu podlegają niniejsze Warunki prawne oraz użytkowanie Strony Xylem było prawo obowiązujące w stanie Nowy Jork, z wyłączeniem przepisów konfliktów prawnych. Ponadto, użytkownik zgadza się, aby wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków prawnych lub z użytkowania Strony Xylem były rozstrzygane wyłącznie przez sądy w stanie Nowy Jork oraz, że nie będzie domagać się ich rozstrzygania w żadnym innym sądzie ani trybunale gdziekolwiek na świecie. Firma Xylem nie składa żadnych zapewnień, że Materiały znajdujące się na Stronach Xylem są właściwe oraz dostępne do użycia poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Zabrania się uzyskiwania dostępu do Materiałów z obszarów, w których Materiały te są niezgodne z prawem.

Osoby trzecie

Dla wygody firma Xylem może zamieszczać odnośniki do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, ale nie gwarantuje ani nie składa żadnych zapewnień względem tych stron, ani nie daje do zrozumienia, że jest powiązana lub stowarzyszona z takimi stronami. Użytkownik odwiedza takie strony i korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Zastrzeżenia

Wszystkie materiały znajdujące się, rozprowadzane za pośrednictwem lub dostępne poprzez strony Xylem udostępnia się w stanie. w jakim są i w miarę dostępności, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym – lecz nie ograniczając się do wymienionych – dorozumianej gwarancji sprzedawalności, gwarancji przydatności w określonym celu lub zastosowaniu ani gwarancji nienaruszania przepisów prawa. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na wyłączenie rękojmi, więc w takim wypadku powyższe wyłączenia nie będą miały zastosowania.

Firma Xylem nie gwarantuje poprawności ani kompletności materiałów, w tym m.in. wiarygodności porad i oświadczeń umieszczonych na stronach Xylem lub rozprowadzanych za ich pośrednictwem, a użytkownik ponosi wyłączoną odpowiedzialność za poleganie na takich materiałach, poradach, oświadczeniach i informacjach.

Firma Xylem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie korzystania z jakiejkolwiek strony Xylem lub pobierania z niej jakichkolwiek materiałów.

Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej

W żadnym wypadku firma Xylem nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wynikowe, karne ani inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, które wynikają z jakiejkolwiek przyczyny, w tym m.in. z utraty możliwości korzystania, z utraty zysków lub utraty danych na skutek działań wykonywanych na podstawie umowy, zaniedbania, odpowiedzialności obiektywnej lub innych przyczyn, wynikających z lub w związku z użytkowaniem jakiejkolwiek strony Xylem lub jakichkolwiek materiałów, informacji lub dokumentów, które znajdują się na stronie Xylem lub są dostępne za jej pośrednictwem.

Ograniczone uprawnienia

Akceptacja Warunków prawnych określonych w niniejszym dokumencie: oznacza wyrażenie zgody na niezamieszczanie głębokich odnośników do Strony Xylem w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony firmy Xylem; oraz, że firma Xylem przyznaje użytkownikowi prawo do przeglądania, pobierania i kopiowania Materiałów, pod warunkiem, że (a) nie zostaną naruszone żadne prawa autorskie ani zastrzeżone, (b) Materiały nie będą publicznie pokazywane, rozprowadzane ani modyfikowane w żaden sposób, a elementy graficzne nie będą używane oddzielnie od towarzyszącego im tekstu, oraz (c) Materiały będą wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych, niekomercyjnych i osobistych.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Nie należy przesyłać firmie Xylem żadnych informacji poufnych ani zastrzeżonych za pośrednictwem Strony Xylem. Użytkownik wyraża zgodę na to, że żadne przesłane przez niego informacje nie będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone, a także przyznaje firmie Xylem nieograniczone, nieodwołalne, obowiązujące na całym świecie oraz wolne od opłat licencyjnych prawo do użytkowania, kopiowania i rozprowadzania takich informacji.

Zmiany

Firma Xylem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków prawnych w dowolnym momencie. Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje Warunków prawnych zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na Stronach Xylem. Użytkowanie Strony Xylem po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Warunków prawnych oznacza akceptację zmienionych lub zmodyfikowanych Warunków prawnych. Aby znać aktualnie obowiązujące Warunki prawne, należy okresowo przeglądać Warunki prawne publikowane na Stronach Xylem.

Standardowe warunki zakupu