It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Slampumpning og -behandling

Højt indhold af organiske tørstoffer i behandlingsanlæggets processer

I takt med at anlæg til rensning af spildevand bliver større og mere avancerede, gælder det samme for kravene til at håndtere store mængder slam, som er en dyr og kompleks operation. Pumper skal kunne håndtere høje koncentrationer af tørstoffer og forventes at levere kontinuerlig drift, stor pålidelighed og energieffektivitet. Flygt har den dokumenterede erfaring og udstyr til at levere driftssikre og effektive løsninger til håndtering af slam i processen med rensning af spildevand.

Sekundær slampumpning er en del af rensningsanlæggets proces. Det omfatter aktiveret returslam (RAS), der konstant pumpes tilbage i den sekundære biologiske behandlingstank som en del af rensningsprocessen, og aktiveret affaldsslam (WAS), som er overskuddet fra bundfældet slam, der pumpes til slambehandlingsprocessen.

Afvanding er typisk det sidste trin før bortskaffelse af slammet fra den sekundære behandling og eksterne kilder. Slammængden formindskes ved at fjerne vandindholdet for at skabe en tykkere og mere håndterbar masse. Afvanding kan også reducere håndteringsomkostninger og minimere parkolater og lugte ved lossepladser.

Efter afvanding er indholdet af tørre faststoffer markant højere. Det kan forårsage et stort tryktab ved transport af slammet til bortskaffelse eller yderligere behandling. Fortykket slam skal pumpens nedstrøms direkte til bortskaffelse eller slamopbevaring. 

Forstå dine udfordringer

  • Håndtering af store koncentrationer af slam er en kompleks proces
  • Evne til at håndtere tungt slam med højt tørstofindhold (ofte op til 8-10%)
  • Kontinuerlig drift
  • Opretholdelse af høj pumpeeffektivitet

 

Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning