It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Overfladevand og grundvand

Kvalitet af overfladevand

Overfladevandets kvalitet måles i søer, floder, vådområder og flodmundinger. Vores instrumenter med flere parametre kan foretage samtidig måling af nøgleparametre, der er afgørende for at forstå, beskytte og forbedre vandhabitater. Basislinjeprøvetagning og -overvågning af vandkvalitet giver en fortegnelse over forandringer i kvalitet over tid, og vores kontinuerlige monitorer opfanger tidsmæssige højopløsningsdata for at registrere hændelser som algeopblomstring, fiskedød, sedimentfaner og oversvømmelser. Denne datafortegnelse kan være med til at kvantificere forandring, der er knyttet til bedste ledelsespraksis samt informeret beslutningstagning.

 

Nødvendighed af grundvandsressourcer

Grundvand er en af verdens mest værdifulde ressourcer. Det er den primære kilde til drikkevand for ca. ½ af verdens befolkning, og der anvendes enorme mængder grundvand til landbrug. Overforbrug har ført til udtømning af vores grundvandsressourcer, hvilket medfører udtørring af brønde, lavere grundvandskvalitet, saltvandsindtrængen, landsænkning og en reduktion i overfladevandniveauer. Vores grundvandsressourcer trues ikke kun af for stor udtrækning, de trues også af forureningskilder fra industri og landbrug samt kommunale aktiviteter.

Fiskeri
Overfladevand og grundvand Fiskeri