It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Biogas

Gör alternativ energiproduktion kommersiellt kostnadseffektiv

Boskapsverksamheten har länge stått inför utmaningar vad gäller hantering av gödsel och processvatten. Jordbruksbranschen har fokuserat på luktkontroll och att skydda miljön under många år, men kunskaperna om jordbrukets bidrag till växthusgaserna och klimatförändringarna har lett till ny utveckling för att minska utsläppen av metan. Det amerikanska naturvårdsverket (EPA) beräknar att boskapen bara i USA släpper ut cirka 2 miljoner ton metan, vilket står för cirka 8 procent av de årliga antropogena utsläppen av metan i USA. För att minska utsläppen av växthusgaser har många nationella, regionala, statliga och lokala myndigheter i USA, Sydamerika, Kina och Europa tagit fram lagar och incitament för att främja utvecklingen av biogasanläggningar.

Systemen för anaerob nedbrytning och återvinning av biogas ger flera fördelar förutom luktkontroll, återvinning av metan och produktion av användbar energi. De stabiliserade utsläppen har större värde som gödningsmedel än rågödsel på grund av den ökade mängden näringsämnen, framför allt kväve. De fasta ämnen som produceras har värde som markförbättringsmedel, krukjord eller kompost.
Återvinningssystem för biogas består av en rötningsanläggning och ett insamlingssystem för biogas. Det kan också innehålla ett förbränningssystem för att bränna biogasen på plats och producera värme, elektricitet eller varmvatten. Metanhalten i biogasen kan variera från 50 till 80 procent, vilket gör biogas till ett bränsle med ren förbränning. För de flesta boskapsproducenter kompenserar biogasanläggningar på plats övrig energianvändning och sänker driftkostnaderna. Andra storskaliga producenter säljer energin, antingen via en anslutning till naturgasnätet eller genom att generera elektricitet för anslutning till elnätet.

Xylems pumpar och omrörare ger mindre kostnader och ökad tillförlitlighet

Omrörning i rötkammare säkerställer att vätskan är homogen, fördelar bakterierna jämnt, bibehåller enhetliga temperaturförhållanden och förhindrar att det skapas termiska lager och densitetslager, så att biogasproduktionen kan maximeras. Förhållandena i en anaerobisk rötkammare är svåra. De dränkbara Flygt-omrörarna är tåliga, byggda för att klara svåra miljöer och ger många års tillförlitlig användning till lägsta möjliga livscykelkostnader.

Xylems Flygt-omrörare med låg hastighet passar perfekt för förhållandena i rötkammare, genom att kombinera stor diameter med låga hastigheter för att ge maximal kraft med minimal energiförbrukning. Med flera tillgängliga modeller kan Xylems hydraulingenjörer skräddarsy ett system efter materialets egenskaper (procentandel fasta ämnen) samt tankens form och storlek, för att säkerställa komplett, effektiv och energisnål omrörning.

Xylem har dessutom Flygt-pumpsystem och omrörare för andra stadier av gödselhanteringen. Från överföring av gödsel från lador till förvaringstankar eller omrörning i slutförvaringstankar till urpumpning till lastbilar, har Xylem en tillförlitlig pump eller omrörare som uppfyller alla systemkrav.
Från lador eller uppfödningsanläggningar till rötkammare, vidare till förvaring och slutligen ut på fälten, hjälper Xylems Flygt-pumpar och omrörare boskapsproducenterna att hantera gödsel på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Att skydda miljön, sänka driftkostnaderna och förenkla gödselhanteringen – det är så Xylem gör skillnad.