It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Drivkraft bakom avloppsvattnets förnyelse

UPPGRADERA EN BRANSCH OCH HALVERA DE GLOBALA UTSLÄPPEN … TILL NEUTRAL ELLER NEGATIV KOSTNAD

Undangömd djupt under marken finns infrastrukturen för avloppsvatten, som är en viktig komponent för växande och hållbara samhällen. Världen runt är det den här infrastrukturen som låter städer utvecklas, ekonomier växa och samhällen blomstra. Den är också en stor källa till globala utsläpp av växthusgaser, främst på grund av inneboende brister. (Källa: EPA)

 Samtidigt blir de globala miljöutmaningar vi står inför allt mer brådskande varje dag. Trasig eller otillräcklig infrastruktur är en faktor som innebär stora miljörisker och ekonomiska risker. Vår senaste forskning visar att lösningarna på vissa av dessa utmaningar finns tillgängliga idag – och att de ekonomiska konsekvenserna är tilltalande. Befintliga högeffektiva system för behandling av avloppsvatten kan i hög grad minska de skadliga utsläppen utan att tillföra några kostnader till den nuvarande driften världen runt. Vad väntar vi på?

 

 Hämta vår infografik 

 

Den här undersökningen utvärderar 18 distinkta elektricitetsrelaterade möjligheter till utsläppsminskningar i tre kärnregioner: USA, Europa och Kina. En sammanfattning av resultaten efter region finns i tabell 1. För varje möjlighet till minskning visar marginalkostnadskurvan för minskningen (MACC) och den interna avkastningsgraden (IRR) hur ekonomiskt tilltalande möjligheterna är. Dessutom framgår den övergripande minskningspotentialen för utsläppen samt investeringarnas känslighet avseende nyckelfaktorerna koldioxidpriser och rabatter för investerare. Den här metoden identifierar billiga sätt att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som den tar hänsyn till politiska och ekonomiska hinder för införandet. Vi anser att det här perspektivet är av intresse för avloppsvattenbranschen och alla intressenter i debatten om klimatförändringar, inklusive icke-myndighetsorganisationer, finansiella institutioner, den akademiska världen och beslutsfattare.

"Hos Xylem ser vi fram mot att arbeta med kollegor inom vattensektorn och andra branscher, akademiker och innovatörer, icke-myndighetsorganisationer och finansvärlden för att utveckla nya idéer och skapa kreativa partnerskap i syfte att främja införandet av dessa och andra hållbara lösningar. Vi hoppas att du vill vara med.– Patrick Decker, ordförande och vd, Xylem

Skicka e-post till oss

Oavsett om du har en fråga eller bara vill lämna feedback, finns vi här för att hjälpa dig.

All fields required.

* Obligatoriskt fält

– Utmaningarna med klimatförändringar, råvarubrist och ekonomisk utveckling för en växande befolkning hamnar i fokus när vi blickar framåt. Det är upp till oss – individer, organisationer, städer och länder – att hitta och implementera smarta lösningar. Vatteninfrastrukturen finns i centrum av dessa sammanflätade utmaningar och utgör en tilltalande möjlighet att främja program för både global minskning av utsläpp och införandet av nya tekniker.

Patrick Decker, ordförande och vd, Xylem Inc.

Läs mer: En klimatförändringspolicy som betalar sig själv 

Uppgradering av avloppsvatteninfrastrukturen betyder enorma miljöfördelar

Nästan 50 % av de elektricitetsrelaterade utsläppen från avloppsvattensektorn i USA, Europa och Kina kan elimineras med befintliga tekniker.

Nästan hela den här minskningen (95 %) går att uppnå till ingen eller negativ kostnad.

Detta kan omsättas till en möjlig global minskningsvolym med negativ kostnad på nästan 44 Mt CO2e – motsvarigheten till 36 miljoner liter bensin – varje år. (Källa: EPA)

Lösningar finns redan

Vi behöver inte vänta på ny teknik eller ens de omdebatterade prisalternativen för koldioxid.

Möjligheten att uppnå den här betydande minskningen av utsläppen underlättas av nya metoder för offentlig och privat finansiering. Dessa uppmuntrar införandet av högeffektiv teknik för uppgraderingar och utbyte, tillsammans med ny infrastruktur för avloppsvatten, särskilt i länder som industrialiseras snabbt.

Att vidta åtgärder innebär möjlighet att investera i framtiden

OECD beräknar att 1,3 biljoner måste investeras årligen för att ersätta och sköta underhållet av vatteninfrastrukturen i utvecklade länder och på framväxande marknader.

Genom att investera i dessa möjligheter till minskningar idag kan vi inte bara minska utsläppen, utan vi kan också frigöra nytt kapital som kan användas för att finansiera nödvändiga uppgraderingen av vatten- och avloppsvatteninfrastrukturerna världen över.